TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2019

Đã tiếp nhận
2906 hồ sơ

Đang xử lý
35 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
99.97 (%)